Roll of Honor
Year President Hony. Secretary
1948-50 A. N. Khosla N. D. Gulhati
1950-52 A. N. Khosla N. D. Gulhati (up to Mar. 1949), S. L. Malhotra
1952-54 A. N. Khosla M. L. Aggarwal
1954-56 S. R. Mehra M. L. Aggarwal (Up to Dec. 1955), Baleshwar Nath
1956-58 S.R. Mehra Baleshwar Nath
1958-60 K. L. Rao Baleshwar Nath (up to Mar, 1960),D. V. Joglekar (Mar-May, 1960), P. H. Vaidyanathan
1960-63 K. L. Rao P. H. Vaidyanathan (upto July 1962), D. P. Chatterjee (Jul-Nov. 1962), K. L. Bhatia
1963-65 C. L. Handa K. L. Bhatia
1965-67 N. S. Govinda Rao K. L. Bhatia (upto Feb. 1967), S. N. Gupta
1967-69 Dinesh Mohan S. N. Gupta
1969-71 Dinesh Mohan S. N. Gupta (upto July 1970), C. V.J. Verma (upto Nov. 1970), I. P. Kapila
1971-73 Shamsher Prakash I. P. Kapila (upto Sept. 1972), C. V. J. Verma
1973-75 Shamsher Prakash C. V. J. Verma (upto Oct. 1974), T. Ramamurthy
1975-77 B. K. Ramiah T. Ramamurthy
1977-79 T. Ramamurthy V. M. Sharma
1979-81 Jagdish Narain V. M. Sharma
1981-83 R. K. Katti V. M. Sharma (up to Oct. 1982), G. V. Rao
1983-85 Gopal Ranjan G.V. Rao
1985-87 Shashi K. Gulhati R. Kuberan
1987-88 R. K. Bhandari R. Kuberan
1989-90 R. K. Bhandari R. Kuberan
1990-91 K. R. Saxena B. G. Rao / S. K. Babbar
1992-94 H. C. Verma R. Kuberan
1995-96 V. M. Sharma A. K. Dhawan (upto Oct. 1995)
1997-98 A. Sridharan K. S. Rao
1999-2000 N. Som K. S. Rao
2001-02 M. R. Madhav K. S. Rao
2003-04 A.V. Shroff K. S. Rao
2005–06 S. N. Mukherjee K. S. Rao
2007-08 Mahavir Bidasaria Jai Bhagwan
2009-10 Mahavir Bidasaria Jai Bhagwan
2011-12 K.S. Rao Chandan Ghosh
2013-14 G.N. Gandhi Jai Bhagwan
2015-16 A.Srirama Rao Jai Bhagwan
2017-18 G.L. Sivakumar Babu J.T. Shahu
2019-20 G.L. Sivakumar Babu J.T. Shahu
2021-22 N.K. Samadhiya J.T. Shahu